dijous, 19 de març del 2015


Selecció de les direccions dels centres educatius.

Una autonomia “vigilada”?

S’ha iniciat el procés per seleccionar les direccions dels centres educatius de Catalunya el mandat de les quals  acaba el proper 30 de juny i han decidit no demanar la renovació automàtica.
Pel que fa a les comarques de Lleida s’han publicat   vacants en 2 Centres d’Adults, 6 Zones Escolars Rurals, 1 Institut i 53 Escoles.

Des del passat dia 11 i fins al 27de març s’ha obert el termini per a què els candidats presentin  sol·licitud a participar al concurs de mèrits convocat

Els candidats i candidates ha de complir el següents requisits:

1.      Tenir una antiguitat d’almenys 5 anys de funcionari de carrera .

2.      Haver exercit almenys 5 anys de docència directa en un centre.

3.      Presentar un projecte de direcció.

 
(Nota: Els requisits 1 i 2 no són exigibles per participar en escoles de menys de 8 unitats i per a les Zones Escolars Rurals)

 Es crearà una  Comissió de selecció presidida per l’Inspector/a del centre, formada per:

·         5 representants administració (1 d’ells en representació de l’Ajuntament de la localitat)

·         1 representant consell escolar (ni docent, ni alumne)

·         3 docents escollits pel claustre

La Comissió farà una valoració dels candidats en 2 fases eliminatòries

·         1ª .- Es valorarà les competències i l’experiència

·         2ª.- Es valorarà el projecte de direcció

Si no hi ha candidats o la comissió no escull cap dels sol·licitants, es nomenarà un director/a per 1 any.

La vigència del nomenament serà a partir del proper 1 de juliol.

Aquesta convocatòria, feta en aplicació de la LOMCE i contrària a la Llei d’Educació de Catalunya, la podem considerar un pas enrere al principi d’autonomia de centre pregonat per la consellera Rigau. Un autonomia ”vigilada”, des del moment que treu la majoria per escollir la direcció, que fins ara tenia la comunitat educativa del propi centre (pares/mares, docents i Personal d’Administració i Serveis), en benefici dels 5 representants de l’administració (aliens al centre). I més quan el nou sistema canvia l’anterior, en què es nomenava una persona externa i de forma provisional, només quan no hi havia cap candidat o candidata del propi centre.

Hauríem d' exigim dels responsables del  Departament d’Ensenyament que de la mateixa manera que, amb el Decret de Direcció dels centres educatius públics, sovint ens recorden: “La direcció representa ordinàriament l’Administració educativa en el centre”(article 5.1); no oblidin el 5.3 del mateix Decret: “La direcció d’un centre públic representa el centre davant totes les instàncies administratives i socials”.

Decret de Direcció que emana de l’article 142.4 de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),  

“Correspon al director o  directora les funcions de representació següents:

a)      Representar al centre

b)      Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre.

c)      Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre.

d)      Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració”.
 
 
 
 
 
 

dijous, 12 de març del 2015


 
COM PREVEURE TRANSTORNS D’APRENENTATGE
Es tracta d’un pas més en la prevenció dels trastorns d’aprenentatge”. 
 
Així justifica la consellera Rigau la decisió del Departaments d’Ensenyament de sol·licitar un informe pediàtric dels alumnes de 3 anys, per escolaritzar-los en centres de màxima complexitat (definits d’eixa manera per la realitat socioeconòmica i laboral de les famílies i l’alt percentatge d’alumnat amb necessitats específiques).
 
Per què s’exigeix aquest informe només a l’alumnat de centres d’aquestes especials dificultats? Per què  no a tots?
 
Curiosa manera de prevenir trastorns d’aprenentatge quan al mateix temps es complica a les famílies accedir a una plaça  d’escola bressol; - treuen dels pressupostos de la Generalitat les partides corresponents al 0-3 anys -, essent  una etapa educativa que  ajuda a lluitar contra la desigualtat  i afavoreix la cohesió social.
 
És a les “llars d’infants”, al 0-3, on els professionals detecten les mancances inicials i, des d’aquestes edats primerenques, es pot actuar amb més eficàcia.
 
Ja entrant en  la 2ª etapa infantil (3-6 anys) i  les obligatòries i postobligatòries: Si es vol prevenir trastorns d’aprenentatge, el que cal és augmentar plantilles i  desdoblar  grups; reduir el nombre d’alumnes a les aules; afavorir l’atenció individualitzada i l’atenció a la diversitat. Amb l’objectiu d’ un ensenyament més personal, adaptat a l’alumne i que tingui a l’abast  el personal de suport a les seves necessitats (suport, molt del qual, s’ha perdut en aquest anys de retallades)
 
 És per això que des de la Federació de Treballadors de l’ensenyament, la FETE-UGT,  continuarem amb la reivindicació dels orientadors escolars,  educadors, auxiliars d’educació especial, tècnics d’educació infantil, integradors socials, fisioterapeutes, logopedes i tècnics sanitaris als centres educatius. Reforços educatius que ajudin  a preveure trastorns d’aprenentatge